Ett näringsliv - två länder

2014-12-12

Projektet "Gränssymbios" har nyss fyllt ett år och nu börjar konturerna skönjas av ett arbete som ska göra regionen mer attraktiv.

 

Annette Palmqvist

Kommunerna i norra Fyrbodal är överens om att samarbete med norska Östfold är en av nycklarna till utveckling av näringsliv och arbetsmarknad i norra Dalsland och Bohuslän. Och dessutom att det går att göra mycket mer för att dra nytta av närheten till de tätbefolkade och växande kommunerna på andra sidan gränsen.

I projektet "Gränssymbios", som än så länge är en förstudie med slutdatum i februari nästa år, är målsättningen i första hand att fånga upp de norska företag som ser nyttan av att expandera på svensk mark. Dessutom är ambitionen att skaffa kunskaper om arbetssätt och företagskulturer som kan underlätta samarbete och integration.

- Vi har träffat kommunföreträdare från Halden, Sarpsborg, Fredrikstad och Moss-regionen.  Dessutom flera företrädare för näringslivet i Fredrikstad och Sarpsborg, berättar projektledare Annette Palmqvist, till vardags näringslivsutvecklare i Dals-Ed.

- Om vi ska lyckas måste vi jobba på företagens villkor, plocka upp företag som har specifika och formulerade önskemål.

En gemensam arbetsmarknad finns redan idag men det finns mycket kvar att göra för att underlätta arbetspendlingen.

- Om regelverket kring anställningar kunde förenklas skulle mycket vara vunnet, anser hon.

Och intresset för samverkan över gränsen finns inte bara i Fyrbodal. Både i Värmland och i Göteborg finns ambitioner att skapa djupare kontakter med broderfolket i väst.

Tidigare försök i samma riktning har stött på bekymmer. När svenska näringslivsrepresentanter har tagit kontakt direkt med norska företag har det från norsk sida ibland uppfattats som om syftet har varit att "stjäla" norska företag.

Med ett nytt arbetssätt där kontaktvägarna går mellan tjänstemän på den svenska sidan och motsvarande funktioner på andra sidan gränsen, är förhoppningsvis de problemen borta, menar Annette Palmqvist.

I projektet Gränssymbios ingår Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Strömstad och Tanum.

Storstäderna växer på landsbygdens bekostnad

2014-10-07

Allt fler flyttar till storstäderna men det är inte alltid tillgången på jobb som lockar.

Lisa Hörnström

Gör: Forskare på Nordregio, forskningsinstitut under Nordiska Ministerrådet. Jobbar med forskning om regional utveckling och samhällsutveckling.

Utbildad: Statsvetare

Vad gör Nordregio: Bedriver forskning om regional utveckling och samhällsplanering. En del av Nordregios uppdrag består i att sammanställa statistik som presenteras i kartform och som används som underlag för politiker och tjänstemän.

Det menar Lisa Hörnström, forskare på Nordregio, som dagligen tittar på utvecklingen i de nordiska länderna.

- Vi ser ju en fortsatt tydlig trend att många flyttar till städerna och resten av landet dräneras, säger Hörnström.

Hur ligger det till med Norden? Ja, svaren, eller i alla fall underlag till egna slutsatser finns i rapporten "State of the Nordic Region" som är framtagen av Nordregio, ett forskningsinstitut som ligger under Nordiska Ministerrådets. En av forskarna, Lisa Hörnström, fanns på plats under Gränsregionalt forum i början av september för att presentera statistik utifrån olika teman.

- Vi tittar bland annat på befolkningsförändringar, urbanisering, åldrande befolkning, flyttning, sysselsättning, arbetsmarknadsåtgärder och innovation och entreprenörskap, ur ett kommunalt, regionalt och nationellt perspektiv, förklarar Lisa Hörnström.

Statistiken ligger sedan till underlag för politiker och tjänstemän inför beslutsfattande och samhällsplanering.

Så hur ser det då ut i våra Nordiska länder och framför allt i området som omger gränsen mellan Norge och Sverige? Rent generellt kan man säga att ju närmare du kommer en storstad desto bättre förutsättningar. I storstäderna ökar tillväxten, arbetslösheten är lägre, åldern på befolkningen är lägre och sysselsättningen högre. Och ju längre bort du kommer från storstadsregionen desto mer sårbara är kommunerna. Där är en större andel över 64 år, det finns ett födelseunderskott och fler flyttar därifrån.

- Man har ju dessutom sett att arbete inte alltid är en jättestor faktor för att ungdomar flyttar till storstäderna. Är man ung är det andra saker som lockar i storstaden, säger Hörnström och pekar på att IT-revolutionen inte fick den dramatiska befolkningsökningen till landsbygden som man förväntade sig.

- Det urbana livet är intressant, påpekar hon.

Trots det finns det en politisk ambition om att man ska kunna leva överallt och att livet ska vara relativt enkelt även om man valt att bo utanför storstäderna. Men den nöten är svår att knäcka.

Och ett område där befolkningsunderlaget varierar kraftigt är området kring gränsen mellan Sverige och Norge. På den norska sidan gränsen visar statistiken kommuner med en växande befolkning, hög sysselsättning och blomstrande näringsliv. På andra sidan gränsen, däremot, är läget något annorlunda.

- Man ser tydligt att befolkningsunderlaget hänger ihop med den geografiska positionen. Dalsland är långt från både Göteborg och Oslo och ju längre ifrån storstäderna du kommer, desto sämre förutsättningar.

Så om Hörnström själv får sia, hur ser framtiden för Svinesundsområdet ut.

- Det är ju en gynnsam region där man kan dra nytta av närheten till Göteborg- och Osloregionerna. Här finns dessutom en enorm utveckling när det gäller gränshandel.

Men, påpekar Hörström, närheten till storstäderna kan också vara en svaghet då många väljer att pendla till de större städerna för att arbeta och de mindre kommunerna blir så kallade sovstäder.

- Man jobbar någon annanstans och därmed handlar man även där. Följden blir att servicen försämras på de små orterna, butiker stänger och så vidare, säger hon.

Styrelsemöte med nytt fokus

2014-10-06

Svinesundskommitténs styrelse sammanträder i mitten av oktober

När Svinesundskommitténs styrelse sammanträder i mitten av oktober, fördjupar vi oss i olika teman. Under ett dygn, från lunch den 16 oktober till lunch den 17 oktober, satsar vi på en temakonferens där vi diskuterar olika ämnen, såsom sjukhussamverkan och Blå Skagerack, i olika konstellationer och former.

- Vi kommer naturligtvis att genomföra den formella delen av styrelsemötet, men det är inte det som kommer att stå i fokus under mötet, säger Svinesundskommitténs verksamhetsledare, Elsie Hellström.

Förhoppningen, enligt Hellström, är att temakonferenserna ska ge ringar på vattnet för fortsatta diskussioner och för att ytterligare öka engagemanget välkomnas även tjänstemän inom medlemsorganisationerna. Temakonferensen kommer att hållas i Dals Eds kommun.

Nytt samverkansavtal om ambulanshelikoptersjukvård

2014-04-03

Högre kvalitet och säkrare vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter.

För att höja kvaliteten och ge en säkrare och bättre vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter beslutade regionstyrelsen på tisdagen att anta och skriva under ett avtal som reglerar samverkan kring luftburen ambulanssjukvård i gränsområdet mellan Sverige och Norge.

För den enskilde som vistas eller bor i gränsområdet kommer det utökade och formaliserade samarbetet innebära en ökad trygghet. Patienten ska inte uppleva någon skillnad mellan en svensk eller en norsk hjälpinsats. Det gemensamma avtalet reglerar både ekonomi, rutiner och ansvar kring samarbetet med vårdinsatser över gränserna. I avtalet tydliggörs de medicinska ansvarsfrågorna och ledningen vid olika akutinsatser.

Det är fem svenska regioner/landsting och fyra norska som tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer att samarbeta om ambulanshelikoptersjukvården. 

För mer information http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Luftburen-ambulanssjukvard/ Kontaktperson: Ordförande i styrgruppen Mats Friberg 0709-50 41 31

Svinesundskommittén

2014-02-04

Gränskommitténs verksamhet har tagits över av en ideell förening "Svinesundskommittén".

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11