Grön tillväxt - Nytt projekt

2015-06-15

Efterfrågan på förnybara råvaror som träkompositer och fiberbaserade material ökar globalt, då de möter dagens krav på exempelvis låg vikt, hög hållfasthet och hög hållbarhet. Här i Østfold och Västra Götaland finns mycket kompetens inom området, som kan utvecklas och förädlas till sin fulla potential. Genom att sammanföra forskning, industri och kunder vill Svinesundskommittén skapa rätt förutsättningar för såväl tillämpad forskning som företagsutveckling. Under 2015 undersöks om och hur detta bäst kan göras och målet är att så snart som möjligt etablera ett samarbete mellan företag, forskning och offentlig sektor.

Gränshinderrådets årsrapport 2014

2015-03-12

Den 1 januari 2014 etablerades Gränshinderrådet på initiativ av de nordiska ministrarna. Samtidigt antogs en handlingsplan för rådets organisation och arbete. Nu har det första året avverkats och i Gränshinderrådets årsrapport 2014 summeras fjolårets arbete. Hela rapporten, inklusive kommentarer för de nordiska regeringarna, kan du läsa här.

Årsrapport 2014

 

Ny webbplats hjälper företag över gränsen

2015-02-04

Olika myndigheter, skatter, arbetsgivaransvar och register. Ja, det är inte alltid lätt att hålla ordning på regler och arbetssätt i Norge och Sverige.

Men nu finns en helt ny webbplats som ska råda bot på problemet.

I slutet av januari lanserades webbplatsen www.grensetjansten.com. Tanken är att den ska hjälpa företag i Sverige och Norge att etablera sina verksamheter i de båda länderna. All information från de olika myndigheterna från respektive land ska nu samlas under ett och samma tak.

Grensetjänsten är ingen nytt. Tjänsten har under lång tid gett information till företag och framgångsrikt lotsat människor mellan myndigheter i Sverige och Norge.

- Vi har även tidigare haft många kontakter mot näringslivet men märker ett ökat informationsbehov från företagare som vill etablera sig över gränsen, säger Trond Erik Grundt, daglig leder, Grensetjänsten.

Syftet med webbplatsen är naturligtvis att öka rörligheten över gränsen. Konkret kan det innebära information om hur man till exempel som företagare betalar skatt och arbetsgivaravgifter i ett annat land. Och hur fungerar det med moms och bokföring? Är det över huvud taget möjligt att ta ett uppdrag på andra sidan svensk-norska gränsen? 

www.grensetjansten.com

Mer likt än olikt i vården

2015-01-28

Samverkan inom sjukvården i Norge och Sverige, skulle kunna ge helt nya möjligheter, det är båda länder eniga om. Men det finns hinder på vägen.

- En ökad samverkan inom sjukvården är nödvändig, den insikten finns i politiken och hos tjänstemännen men kan vara svårare för professionen utifrån olikheter i traditioner och yrken, menar Maria Bruhn, kanslichef på Vårdsamverkan Fyrbodal.

Høgskolen i Østfold har ett fyraårigt program för organisation och ledarskap. Där ingår en masteruppsats, där Maria Bruhn tillsammans med Gina Anette Brekke från Helse och omsorgen i Halden, granskat samverkan inom sjukvården utifrån begreppen makt, kultur och domäner.

I den norska "Samhandlingsreform" är inriktningen "rett behandling, på rett sted, til rett tid" och i Sverige formuleras den "rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad".

Vägen framåt för sjukvården tycks se likadan ut på båda sidor gränsen.

- Vården har genomgått en teknisk och medicinsk utveckling som gett möjligheter att ge vård utanför sjukhusen på att helt annat sätt än tidigare. Att befolkningen lever längre med kroniska sjukdomar ställer nya krav på stödinsatser och samarbete utanför den traditionella sjukhusvården, säger Maria Bruhn.

Skillnaderna mellan de båda ländernas sjukvård är i huvudsak organisatoriska. I Norge driver statligt ägda företag sjukhus och specialistvård. Kommunerna står för det som i Sverige kallas närsjukvård. Från 2016 tillkommer dessutom en skyldighet för norska kommuner att erbjuda tillfälliga vårdplatser för framför allt äldre och kroniskt sjuka. Patienter som är för friska för specialistvård och för sjuka för att vistas hemma.

I Sverige nöjer sig staten med att ha tillsyn över sjukvården medan landsting och regioner driver sjukhus och vårdcentraler. Kommunernas uppgifter innefattar särskilda boenden, LSS-boenden, hemsjukvård och dagverksamhet.

Gemensam är dock insikten om att samverkan inom respektive lands vårdapparat är nödvändig.

- Sjukhusvård är dyrt, vi behöver öka kapacitet och kompetens för att utnyttja samhällets resurser på ett mer effektivt sätt. Ett sätt att uppnå det är genom ökad samverkan. Men samverkan är svårt och utmanande, särskilt i en värld med hård ekonomisk styrning, anser Maria Bruhn.

- Men den kan också ge fantastiska möjligheter.

Gränslös utveckling för högskolorna

2015-01-19


Morgan Andersson

För högskolorna i regionen är samarbete en av framtidens stora frågor. Ett samarbete som företag och människor på båda sidor gränsen kan dra nytta av.

Samarbetet mellan Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har passerat projektstadiet med råge. Nu handlar det om samarbete på riktigt och utan bortre datumgräns. Det avtal som tecknades i januari 2014 har redan resulterat i ett antal konkreta insatser:

  • utbyte av lärare;
  • forskningsutbyte - bland annat kring regional utveckling;
  • gemensam ansökan till Interreg-sekretariatet om medel för näringslivsutveckling över gränsen.

- Och, inte minst viktigt, en vision om ett gemensamt centrum för regional utveckling, berättar Morgan Andersson, avdelningsledare på Högskolan Väst.

Högskolorna är jämförbara, både när det gäller inriktning och storlek, men skillnader finns. Båda är breddhögskolor men i Halden finns bland annat en omfattande språkutbildning och Trollhättan har mer kompetens inom området marknadsföring.

De krav på samarbetet som är formulerade i avtalet är både långsiktiga och kortsiktiga:

- Vi skal oppnå klare synergieffekter og resultater både kortsiktig, gjennom utveksling av faglærere, utvikling av felleskurs, felles seminarier, felles InterReg prosjekter, og langsiktig, felles forskningsprosjekter, også med ekstern finansiering, eventuelt felles studier, säger Theo Schewe, studieleder for økonomi og ledelse på Høgskolen i Østfold.

Under arrangemanget Drivhus 24 i oktober 2014 myntades uttrycket "When vikings unite, the future is bright", en vink om studenternas inställning till mer samarbete mellan högskolorna. Drivhus 24 är en återkommande aktivitet där grupper av studenter får ett dygn på sig att lösa problem presenterade av näringsliv och lärosäten. I år var Tanum värd för evenemanget som för första gången mönstrade både svenska och norska elever.

- Det finns en kraft i gränsregionen och med tiden kommer den att bli allt tydligare, avslutar Morgan Andersson.

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10