Gränsregionalt samarbete

I de nordiska gränsregionerna finns en rad gränsöverskridande samarbeten mellan lokala och regionala myndigheter. Några är nya, andra har flera års erfarenhet. Gränskommittén driver ett kontinuerligt samarbete och erfarenhetsutbyte med andra nordiska gränsregioner. 

Nedan hittar du exempel på nordiska gränsregioner med vilka Svinesundskommittén har ett närmare samarbete.  

 

ARKO

ARKO-samarbetet är ett samarbete som har funnits sedan 1967 och är en av de äldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen.

Mer information om ARKO

 

Bottenviksbågen

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Geografiskt omfattar området sju svenska kommuner och fem finska regionkommuner och en landskapsförbund. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Båttenviksbågen fungerar som en länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Mer information om Bottenviksbågen

 

Hedmark-Dalarna

Hedmark -Dalarna samarbetet -Gränskommitté är ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Hedmark och Dalarna. Samarbetet startades upp 2008 genom ett interreg-projekt "TRUST" under Interreg IVA Sverige-Norge programmetoch juni 2012 bildades Gränskommittén.

Mer information om Hedmark-Dalarna

 

Kvarkenrådet

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige, vilka bildar Kvarkenregionen.

Mer information om Kvarkenrådet

 

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse.

Mer information om Mittnordenkommittén

 

MidtSkandia

MidtSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. MidtSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling, gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete.

Mer information om MidtSkandia

 

Nordiska Atlantsamarbetet (NORA)

NORA är en gränsregional kommitté inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värden.

Mer information om NORA

 

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet omfattar Nordland, Troms och Finnmark fylker i Norge, Lappland i Finland och Norbottens län i Sverige. Nordkalottrådet består av representanter från näringslivet och från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter från de ovan nämnda regioner. Rådet är ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringslivet. 

Mer information om Nordkalottrådet

 

Provincia Bothniensis

Provincia Bothniensis är Haparanda och Tornio städers samarbetsorgan som bildades år 1987. Dess uppgift är att utveckla, fördjupa och utvidga samarbetet mellan städerna. För att förverkliga detta arbetar Provincia Bothniensis med olika projekt och uppgifter tillsammans med andra aktörer såväl nationellt som internationellt.

Mer information om Provincia Bothniensis

 

Skärgårdssamarbetet

Skärgårdssamarbetet omfattar skärgårdsdelarna i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, landskapet Åland samt Egentliga Finlands och Västra Nylands skärgårdar. Skärgårdssamarbetets uppgift är att fungera som ett allmänt samarbets- och kontaktorgan i de tre skärgårdsregionerna. En central form för verksamheten är att initiera, finansiera och förverkliga gränsöverskridande projekt och evenemang i samarbetsområdet.

Mer information om Skärgårdssamarbetet

 

Tornedalsrådet

Tornedalsrådet som bildades 1987 är en samarbetsorganisation för Tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen.

Mer information om Tornedalsrådet

 

Gränskommittén Värmland-Østfold

Gränskommittén Värmland-Østfold arbetar för att stärka och förenkla samarbetet mellan Värmland i Sverige och Østfold i Norge. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter. 

Mer information om Värmland-Østfold

 

Öresundskomitéen

Öresundskomitéen har siden 1993 været en vigtig politisk drivkraft for den øresundsregionale udvikling. Öresundskomitéen sätter politisk fokus på arbetsmarknad och gränshinder, infrastruktur och kultur och folkligt engagemang.

Mer information om Öresundskomitéen