Gränsregional statistik

Tillgång till gränsregionalstatistiken är mycket viktig för gränsnära kommuner/regioner och har också fått en allt viktigare roll när det gäller samarbetet mellan de nordiska länderna. Den gränsregionala statistiken fungerar som en indikator på vilka samarbetsfrågor som behöver mer uppmärksamhet i framtiden. Det är också viktigt att få rätt siffror i statistiken då många gånger statistiken som tillhör gränsregionerna är skeva. I den nationella statistiken framgår inte de som arbetspendlar till annat land, vilket resulterar i att gränskommuner med hög arbetspendling redovisas felaktigt. Som exempel i Rädda barnens index över barnfattigdom hamnar Strömstad i topp eftersom inkomster från Norge inte är medräknade, 15 % av den arbetsföra befolkningen i Strömstad har sin inkomst i Norge. Den gränsregionala statistiken korrigerar sådana förvridningar och ger en korrektare bild av statistiken i allmänhet.

Gränskommittén tillsammans med Öresundskomiteen har under flera år drivit frågan om att den gränsregionala statistiken ska bli en del av den officiella statistiken i respektive land. Som ett första led i detta arbete har en gemensam statistikdatabas StatNord tagits fram för Sverige, Norge och Danmark.

I marginalen till vänster hittar du sammanfattande statistik beträffande arbetspendling, pågående och avslutade projekt samt länkar till sidor där du kan hitta gränsöverskridande statistik.