Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion

Annika Daisley och Jan Kyrk har som metod och uppsatsarbete i företagsekonomi gjort en studie av förutsättningar för tillväxt i en gränsregion.

 

Syfte: Det grundläggande syftet är att förklara förutsättningar för tillväxt i en gränsregion.

För att uppnå detta syfte har förutsättningar utifrån teori delats upp i tre olika dimensioner:

institutionella, ekonomiska och sociokulturella. Den teoretiska utgångspunkten har varit

vägledande för att empiriskt identifiera förutsättningar för tillväxt i en gränsregion mellan

Sverige och Norge.

Metod: Det är förklaringen av ett visst fenomen - gränshinder - i relation till gränsöverskridande

verksamhet som eftersträvas. Genom kvantitativa metoder skapas kvantifierbara data

medan kvalitativa undersökningar ger en förståelse för helheten och djupare kunskap om

problemet. Den övervägande delen av informationen grundas på sekundärdata, vilket även

innefattar kvalitativa samtalsintervjuer. Framtagen information har sammanställts för att

hitta mönster och samband.

Slutsatser: Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion begränsas av brist på institutionella,

ekonomiska och sociokulturella förutsättningar. För näringslivet utgör gränshinder en begränsande

faktor för att skapa förutsättningar för tillväxt. Det finns därför skäl att undanröja olika

typer av gränshinder. Främst är det institutionella förutsättningar som lagar, regler, tullar och

tullprocedurer som orsakar gränshinder och därmed hindrar företagens tillväxt. Det behövs

också åtgärder för att skapa ekonomiska och sociokulturella förutsättningar för tillväxt. Uppsatsen

visar att det finns en lucka i strukturerna för näringslivets frågor. Näringslivet behöver

motsvarande struktur och process som för privatpersoner för att kunna undanröja företagens

gränshinder.

Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion