Vision/Ändamål

Svinesundskommittén ska utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold och Västra Götaland.

 

Detta vill vi - Övergripande mål

  • Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling.
  • Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser.
  • Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten.
  • Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet.
  • Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk samarbetsarena.  

 

Vad kan vi göra?

Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling
Svinesundskommittén kan genom sin medlemsstruktur och kontakt med olika verksamheter fånga upp frågor på både sidor om gränsen och initiera olika strategier för gränsregionala utvecklingsfrågor. I takt med att arbetsmarknadsområdena ändras, undanröjande av olika formella gränshinder som för personer och företag ökar rörelser över gränsen. Det gäller utbyte av varor, tjänster, arbetskraft.Men även sektorer som utbildning, miljöövervakning, handel, kulturellt utbyte får successivt ökat  utbyte. Det är frågor där den offentliga sektorn har stora möjligheter att påverka.

Svinesundskommittén bör initiera och verka för att det utarbetas gränsregional strategi för gränsområdet. En sådan gemensam strategi bör finnas gränsregionen och för samhällssektorer med betydelse för att skapa en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling.

 

Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser
Det nordiska samarbetet, och speciellt mellan Norge och Sverige, är speciellt. Båda länderna har utbyggd välfärd, gemensam kultur och historia, språket är gemensamt, forskning inom ex. vis kustområden bygger på i mycket samma frågeställningar, mm.

Svinesundskommittén har genom sitt kontaktnät på båda sidor om gränsen stora möjligheter att skapa "mötesplatser" för att diskutera olika samarbetsprojekt. eftersom medlemmarna är kommuner, fylke och region finns möjlighet till både bredd och djup i olika samarbetsprojekt. Skall regionen bli en "mötesplats" för olika människor finns det resurser på båda sidor om gränsen som kan bli naturliga mötesplatser. Det gäller utbildning, kultur, miljö, näringsliv,(ex. fiske, turism) m fl. områden där "mötesplatserna" är gränslösa. I praktisk verksamhet visar dessa goda relationer ett förtroende för varandra vilket manifesteras i vår gemensamma tull/toll-stationer som också blivit ett internationellt föredöme för fredlig samexistens.

Svinesundskommittén bör i sitt arbeta ta fasta på samhörigheten, utveckla den och därigenom skapa den "gränslösa regionen i Norden".

 

Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten
Ett TV-program som skapat stort intresse för Sverige och Norge är "Skavlan" som genom sitt språk "svorska" skapat stort intresse för respektive land.TV-programmet visar på stora möjligheter till att öka förståelse för samhörigheten mellan länderna som har en lång tradition. På båda sidor om gränsen finns både kulturhistoria, språk och begrepp som förenar invånare i gränsregionen.

I samband med ett projekt, Gränshinder för näringslivet, genomfördes ett seminarium på temat Gränshinder - en genusfråga? Vid detta seminarium framkom behovet att utarbeta en strategi för att uppmärksamma kulturella och språkliga skillnader. 

Vår historia i gränsregionen är i många avseende gemensam och detta faktum kan lyftas fram bättre. Svinesundskommittén skall utarbeta en strategi för att öka utbytet i gränsregionen för att förståelsen för de kulturella och språkliga skillnader och genom detta minska de hinder som förekommer. Vår gräns är unik i världen vilket speglas i frånvaron av fysiska hinder vid gränspassager. Människor som bor i gränsregionen ser inte gränsen som något hinder, tvärtom, och detta faktum skall Svinesundskommittén utveckla.

 

Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet
Svinesundskommittén bör fortsätta Gränskommitténs arbete med att uppmärksamma hinder och sträva efter att reducera dessa. Ett sådant initiativ som Gänskommittén var Gränshinder för näringslivet. Ett annat är samverkan med Grensetjänsten i Morokulien som verkar för att biträda enskilda vid olika situationer som uppkommer vid bl. a vid arbetet över gränsen.

Svinesundskommittén skall fortsätta inventera olika gränshinder och samverka med de organisationer som har som uppgift att undanröja gränshinder. Det gäller Grensetjänsten men också andra gränsregionala organisationer i norden. Samverkan mellan dessa organisationer är centralt för att underlätta för individer och företag att verka över gränsen.

Svinesundskommittén skall ta nödvändiga initiativ för att påverka statsmakterna, regering, myndigheter och verk, och de olika samverkansorganisationer Grensetjänsten, Grenserådet, m fl)  som har att arbeta med att minska gränshinder, för att undanröja eller reducera gränshinders av olika slag. Genom lokal verksamhet erhåller Svinesundskommittén successiv kunskap om olika gränshinder som bör föras upp till lämplig nivå.

 

Synliggöra Svinesundskommittén som viktig gränsöverskridande politisk samarbetsaren

En viktig uppgift är att synliggöra Svinesundskommitténs som viktig politisk samarbetsarena. Genom olika initiativ kan styrelsen i kommittén bli ett viktigt forum för att ta olika initiativ och forum för att verka i gränsregionen.  Viktiga samarbetspartners är här både regionala organisationer som Østfold fylke och Västra Götalandsregionen men också organisationer som Nordiska ministerrådet (NMR), INTERREG, EU, mfl. Samverkan med olika nätverk är viktig och ett sådant är Göteborg-Oslo- samverkan (GO).

Svinesundskommittén bör utveckla en strategi för att använda Svinesundskommitténs politiska resurs genom det nätverk som Svinesundskommitténs styrelse har i olika politiska strukturer. 

I detta sammanhang bör Nordiska ministerrådet, NMR, särskilt uppmärksammas. Nordiska ministerrådet är en viktig aktör när det gäller gränsregionalt samarbetet Ministerrådet beviljar dessutom projektmedel som är av stor vikt för Svinesundskommitténs verksamhet. Även arbetet inom EU:s olika program är det viktigt att Svinesundskommittén engageras. Många program beslutas i Sverige men även Norge medverkar i detta sammanhang även om Norge inte är medlemmar i EU. Ett program av särskilt intresse är INTERREG. INTERREG verkar för att utveckla gränsområdena och bidra med ekonomiska resurser i detta arbete.