Välkommen till ”Gränsregionalt planforum” 

Laholmen Strömstad, 21 november 2018

Vilka ”verktyg” har vi för ett gemensamt arbete för ett friskt och produktivt Skagerrak?

I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö som för med sig höga natur- och friluftsvärden. Sjöfart, traditionellt fiske och turism har lång historia i regionen samtidigt som andra intressen gör anspråk på utrymme, exempelvis olika former av akvakultur. Inom Svinesundskommitténs uppdrag ligger att verka för att främja utvecklingen i Svinesunds gränsregion.

Aktiviteter och verksamheter samt deras påverkan är dock inte begränsade till specifika områden vilket innebär att Skagerrak som gemensam resurs behöver förvaltas som en sådan och till en början diskuteras gemensamt. I dagsläget saknas strukturer för en kontinuerlig dialog över landsgränsen kring bland annat fysisk planering för hållbar tillväxt. Genom samverkan kan erfarenheter utbytas och kunskap delas, eventuella konflikter diskuteras i tidigare skeden och gemensamma målsättningar skapas.

Hur kan denna typ av dialog initieras och vilka frågor inom förvaltning och planering ska vi samtala om mellan länderna? Denna typ av diskussion kommer vi föra den 21 november på Gränsregionalt planforum. Vi önskar föra samman kommunerna i vår gränsregion, samt de regionala myndigheter som skapar strategier, planerar och vägleder kommunal planering. Informerande och inspirerande föredrag kommer hållas samt tid för diskussion finns.

Syftet med detta möte är att skapa samtal och väcka tankar och idéer kring gemensamt arbete. Har du någon fråga eller ett tema som du önskar tas upp på detta möte går det bra att maila Julia Sandberg som är kontaktperson för mötet.

Anmälan görs här senast 6 november 2018.

Julia Sandberg

Svinesundskommittén

julia@svinesundskommitten.com

+46 70 862 48 17