Rapporten Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold 

En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten har derfor ønsket å utrede hvilke muligheter som finnes for utvikling av kystbaserte næringer fra Moss i nord til Halden i sør.

Målet med utredningen har vært å:
1) Beskrive fysiske, kjemiske og biologiske forhold langs kyststrekningen,
2) Peke ulike muligheter i forhold til utvikling av kystbasert næringsvirksomhet,
3) Beskrive viktige rammebetingelser og
4) Gi en samlet vurdering av muligheter og begrensninger for kystbasert næringsvirksomhet

Rapporten peker på ulike muligheter i forhold til utvikling av næringsvirksomhet langs kysten, og det er også antydet hvilke områder (kystvanntyper) som kan være egnet for de ulike aktivitetene.

For å nå målene om økt verdiskaping innenfor de blå næringene sier rapporten det er det viktig at næringsaktører og gründere er innovative og satser på fremtidsrettede løsninger som både er miljømessig og økonomisk bærekraftige. Samtidig er det viktig at kommuner og fylkeskommune utarbeider konkrete strategier for utvikling av kystbaserte næringer i sin kommune/sitt fylke, og at det følges opp med å gjøre egnede arealer tilgjengelige og delta aktivt i reguleringsprosesser.

I rapporten påpekes det også at det er viktig at fylkeskommunen sammen med kommunene (i) deltar aktivt i nasjonale nettverk og fora for å samordne forvaltningspraksis i de ulike delene av landet, (ii) etablerer tett samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner/bedrifter og er en pådriver for å etablere pilotanlegg og pilotprosjekter for å generere mer kunnskap og erfaring, og (iii) sammen med det regionale virkemiddelapparatet etablere langsiktige ordninger og programmer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å satse på kystbasert næringsvirksomhet.

Prosjektet har vært ledet av NIVA Region Sør, med Havforskningsinstituttet Flødevigen som prosjektpartner.

Les hele rapporten her