Aktiviteter och satsningar

I Marint Gränsforum Skagerrak jobbar vi med en rad olika moment och aktiviteter för att uppnå de mål och delmål som vi har satt upp för projektet.  Alla aktiviteter är av en gränsregional karaktär och inkluderar alltid deltagare, företag, organisationer etc. från både Sverige och Norge. 

Nedan presenteras några av de aktiviteter som äger rum under 2020 och det löpande arbete vi driver. För senaste nytt besök vår blogg Produktivt Skagerrak, och skriv upp dig för att få våra uppdateringar. 

Marina kolonilotter

Vad är en marin kolonilott och varför skall vi anlägga två stycken?

En marin kolonilott är en högaktuell och superspännande satsning där vi skall placera två testanläggningar, en på svensk sida och en på norsk sida, för att utvärdera hur man kan arbeta med konceptet. Inspiration för detta försök kommer från

”Maritime Nyttehaver” som driver verksamheter i Danmark och där det har blivit populärt att lära sig mer om marina råvaror. Det finns också de som vill prova på att ha egna ”råvaror” som växer till sig eller som förvaras i kassar och väntar på att de skall användas i den egna matlagningen. Det fungerar alltså lite som koloniträdgård fast det är i havet och marina råvaror som används.

Vi kommer att följa och dokumentera hela processen från tillståndsansökningar, till konstruktion och bygge av plattform samt utsättning av de olika marina arterna, såsom alger, musslor, ostron, sjöpung m.m. Förhoppningen är att vi inom projektet också kommer se några resultat och hittat nya möjligheter för att marina råvaror skall bli mer intressanta att använda men också mer tillgängliga.

Algnätverk

Algnätverket syftar till att stötta företagen, samverka kring gemensamma frågeställningar, problematik och utmaningar som branscherna står inför. Detta görs genom att arrangera workshops, studieresor och presentationer av branschaktuell information. På uppdrag av företagen arbetar Marint gränsforum Skagerrak just nu med följande:

 • Att undersöka vad det finns för lokaler i Bohuslän och Østfold där det kan vara möjligt gå att torka och eventuellt frysa alger som skördats
 • Kartläggning av värdekedjan från skörd till förädling av alger via vårt norska projektföretag Ting med Tang som levererar in till projektet
 • Undersöka vilka som kan vara intresserade av att köpa alger samt i vilken form – torkat, fruset, färsk…
 • Förvalta och driva vidare resultaten som framkommit i projektet Swedish Seaweed Agenda

 • Att följa studier angånde gränsvärden av jod – En forskningsstudie på Chalmers har kopplats ihop med företaget Ting med Tang där en av grundarna gjort försök på sig själv och samarbetar med Nofima
 • Följa diskussionerna kring lagar och regler för skörd av friväxande tång samt odling av alger.
 • Produktutveckling på Alger med RISE

Ostronnätverk

Leverantörsnätverk ”ostronföretagare” har etablerats och drivs för att se hur vi kan främja ostronföretagares verksamheter. I Ostronnätverket ingår tillsvidare norska och svenska ostronföretagare i Norra Skagerrak och just nu fokuserar vi på småföretag. Nätverket syftar till att stötta företagen, samverka kring gemensamma

frågeställningar och utmaningar som branscherna står inför.

Vi arrangerar workshops, studieresor och presentationer av branschaktuell information. På uppdrag av företagen arbetar Marint gränsforum Skagerrak just nu med följande:

 • Att upparbeta internationella kontakter
 • Vilka typer av odlingskorgar som kan vara intressanta – nyproduktion lokalt/regionalt?
 • Undersöka om det går att exportera svenska ostronspats till Norge och till Frankrike
 • Om det finns intresse att bli kontraktsodlare av Ostrea Edulis
 • Marknadsföringskanaler
 • Utveckling av turistostronfiske

Gränsregionalt planforum

De planeringssystem och förvaltningsstrukturer som våra länder har ser olika ut, och samtal och information delas mellan våra länder och kommuner vid behov. Däremot finns inga permanenta strukturer för dialog och samverkan som rör förvaltning och planering av Skagerrak eller gränsregionen. Därför arbetar projektet för att skapa en mötesplats – där kunskap och erfarenheter kan utbytas.

Gränsregionalt planforum arrangeras en gång per år för att samla svenska och norska tjänstemän och tillsammans diskutera gemensamma möjligheter och utmaningar inom specifika temaområden. Gränsregionalt planforum är även ett tillfälle där vi kan diskutera projektets arbete, och vilka områden som bör fokuseras på framöver.

Gränsregional marin företagsmässa

Den gränsregionala marina företagsmässan har genomförts tre år i rad på Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet och genomförs i samarbete med Strömstads och Tanums kommun samt branschorganisationen Företagarna. 2019 års mässa samlade ett 80-tal personer – företagare, forskare, politiker och andra intresserade. 

Mässan arrangeras med olika teman, och 2019 var dessa bioteknik och kunskaps-/naturturism. Samtliga år som mässan genomförts har personer och företag kopplats ihop, vilket bland annat lett till att flertalet UF-företag har fått inspiration till marina satsningar. 

I år planeras mässan att genomföras på norsk sida, där Hvaler kommune står värd. Mer information om 2020 års mässa kommer längre fram!

För mer information från Företagsmässan 2019 se våra blogginlägg

Tredje upplagan av marin företagsmässa

Gränsregional marin företagsmässa

Gränsregional forskarkonferens

En gång om året ska projektet arrangera en forskarkonferens och den första upplagan ägde rum den 27 augusti på Tjärnö Marina laboratorium vid Göteborgs universitet. Syftet var att samla forskare aktiva i gränsområdet i Östra Skagerrak för att ge en överblick över status och kunskapsläge samt möjligheter för restaurering av marina miljöer i området. Målet med dagen är att lära känna varandra, identifiera områden för samarbete framöver och diskutera vilka steg som kommer härnäst.

Kontakter knöts, frågeställningar diskuterades och idéer växte fram. Tanken är att denna forskarkonferens ska vara en del av det större mål om att skapa ett gränsregionalt marint forum. I ett sådant forum kan kunskap och idéer delas och förutsättningar ses på tillsammans. Genom en tvärvetenskaplig ansats med nära koppling till förvaltande myndigheter kan vi komma

ett steg närmre en mer adaptiv förvaltning av Skagerrak.

Vid nästa års forskarkonferens står Havsforskningsinstituttet i Flødevigen värd och fokus är nya arter från havet och restaurering.

Dokumentation från forskarkonferensen 2019