Olika byggstandards (normer) i Norden

De nordiska ländernas byggregler och krav på byggprodukter skiljer sig åt, vilket försvårar handeln över gränserna och byggföretagens verksamhet i flera nordiska länder. Exempel på skillnader kan röra brandskyddskrav, fuktkrav och krav avseende vatten och avlopp. Företagare som vill lägga anbud i Norge kan ha svårt att få reda på vilka regler som gäller. Ibland tas dessutom en avgift ut för att man ska få ta dela av s k nationella anpassningsdokument.

Det finns olika standard i Norden gällande mått på exempelvis fönster och dörrar. Harmoniserade byggregler är en prioriterad fråga inom Nordiska ministerrådet.

Olika byggregler i de nordiska länderna är ett hinder som bland annat försvårar och fördyrar byggandet. Här redovisas tre rapporter som beskriver situationen och föreslår åtgärder.

https://www.boverket.se/sv/byggande/oversyn-av-boverkets-byggregler/nordiskt-perspektiv/

Här finns nordiska regler för byggande:

https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/nordiska-regler/

Här finns norska regler för byggande:

https://dibk.no/byggereglene/