Hoppa till innehåll

Framgångar i gränshinderarbetet

Framgångar i gränshinderarbetet

Ny rapport 

Gränshinder är ett prioriterat arbetsområde inom Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet. Svinesundskommittén har i snart tio år arbetat för att minimera gränshinder för näringslivet utifrån ett gränsregionalt uppdrag. De regionala insatserna är betydelsefulla både för oss som gränsregion och för ett framgångsrikt nationellt och nordiskt gränshinderarbete. Under de senaste åren har fokus på näringslivets gränshinder förstärkts på nationell och nordisk nivå.

Under perioden 2014-2020 identifierade Svinesundskommittén närmare 100 gränshinder för näringslivet. En aktuell översyn (hösten 2020) visar att flera av de gränshinder för näringslivet som lyftes upp och beskrevs tidigt under perioden har fått en lösning eller kommit närmare en lösning under vägen. Med andra ord har lösningsprocesser gått framåt även med gränshinder som vi som regional aktör inte aktivt jobbat med under hela perioden.

Slutsatsen blir att det är oerhört viktigt att lyfta gränshinder så att problematiken blir förståelig och att samtidigt visualisera möjligheter ur ett regionalt perspektiv. Lika viktigt är det att vara uthålliga över tid. Gränshinderarbete slutar inte heller vid ett löst hinder utan det är först när målgruppen upplever en lösning som vi lyckats fullt ut.

Projektet Ta bort onödiga gränshinder syftar till att under 2021 dels etablera en regional arbetsprocess och dels utveckla en stödstruktur för gränshinderarbetet mellan regionerna Västra Götaland och Viken.
Svinesundskommitténs tidigare arbete har resulterat i en arbetsprocess som nu prövas och kan utvecklas till en metod för att driva gränshinderfrågor och lösa fler gränshinder.

Framgångsrikt gränshinderarbete på regional nivå bygger på ett väl utvecklat samspel mellan ett stort antal aktörer på lokal, regional, nationell och nordisk nivå. Den regionala stödstrukturen behöver här fungera som en central pådrivande funktion. Huvuduppgifterna för en sådan funktion är att fånga upp gränshinder och identifiera problemen, driva på kommunikations- och lobbyinsatser, bygga nätverk, etc.

För att skapa störst nytta för regionen är det helt avgörande att gränsregionens politiker kontinuerligt är delaktiga i diskussionen kring inriktning och prioriteringar av gränshinder. Såväl regionala som nationella politiker behöver engageras så att frågor lyfts i rätt forum. Politikerna har alla möjligheter att skapa opinion, fungera som pådrivare och kommunicera kring vinsterna med lösta gränshinder. Länsstyrelsen har också, som statens förlängda arm, en viktig roll och är en väg att påverka statliga verk, departement och myndigheter.

Rapport: framgångar i gränshinderarbetet på regional nivå – Sverige-Norge