Köer vid tullstationer

Köer som uppstår vid tullstationerna, inte minst vid Svinesund, upplevs som ett stort problem. Det stör transportörernas hårt reglerade kör- och sovtider samt påverkar trafikströmmen negativt. Detta är något som har lett till att transportpriser ökar, samtidigt som det också skapar förseningar för privatbilister som fastnar i köerna.

Transportnäringen upplever köerna på tullstationerna som ett stort problem. Långa köer och väntetider på gränsen skapar högre kostnader för transportörerna vilket i sin tur leder till högre transportkostnader för importerande och exporterande företag och högre priser för slutanvändaren. Såväl chaufförer som personal hos tullmyndigheterna och speditörer på gränsen får en försämrad arbetsmiljö. Förseningarna stör även transportörernas hårt reglerade kör- och sovtider och påverkar trafikströmmen negativt.

Köer kan uppstå vid samtliga tullstationer på gränsen, men då flödet är störst vid tullstationerna vid Svinesund så är det främst där som köer kan upplevas som ett gränsproblem. Framför allt för trafiken som kommer från Sverige och EU och ska in till Norge. Problemet finns även i andra riktningen, från Norge in till Sverige. Köer skapas både in till speditörer på gränsen samt till tullmyndigheterna och vid stora trafikflöden bildas långa fysiska köer. Frågan är hur man kan undvika köbildning vid gränspassage och samtidigt säkerställa att varutransporter passerar gränsen och tulldeklarerar i enlighet med tullmyndigheternas regelverk.

Hindret har diskuterats i media både regionalt, nationellt och på nordisk nivå. Det är bara att konstatera att hindret i sig har stor betydelse för näringslivet i både Sverige och Norge.

Glädjande nu är att myndigheterna vill diskutera vad som är grundproblemet och Svinesundskommittén tillsammans med Norsk-svenska handelskammaren har varit på Samrådsmöte med både Tullverket och Trafikverket som nu jobbar med frågan.

Den förstudie som gjordes 2014 identifierade ett antal problemområden som tillsammans skapade detta komplexa gränshinder.

I länken nedan finns en beskrivning av gränshindret och uttalande från berörda parter som speglar hur situationen uppfattas och vad som görs för att förbättra den. Då gränshindret är flerdimensionellt och berör många parter, gör vi inte anspråk på att presentera den totala bilden av problematiken. Däremot vill vi lyfta den problematik som näringslivet upplever så att deras perspektiv synliggörs och påskynda arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder som kan bidra till att gränshindret löses.