Olika byggbestämmelser i Norden

De nordiska ländernas byggregler och krav på byggprodukter skiljer sig åt, vilket försvårar handeln över gränserna och byggföretagens verksamhet i flera nordiska länder. Exempel på skillnader kan röra brandskyddskrav, fuktkrav och krav avseende vatten och avlopp. Företagare som vill lägga anbud i Norge kan ha svårt att få reda på vilka regler som gäller. Ibland tas dessutom en avgift ut för att man ska få ta dela av s k nationella anpassningsdokument.

Det finns olika standard i Norden gällande mått på exempelvis fönster och dörrar. Harmoniserade byggregler är en prioriterad fråga inom Nordiska ministerrådet.

Här beskrivs vad som görs inom Nordiska ministerrådet

Olika byggregler i de nordiska länderna är ett hinder som bland annat försvårar och fördyrar byggandet.

Här finns nordiska regler för byggande

Här finns norska regler för byggande