• Blå vekst

Svensk havbruksutredning avgjør framtidens matproduksjon i Skagerrak

Siden 2022 har det pågått en havbruksutredning i Sverige på oppdrag fra den daværende regjeringen. Utredningen er et konkret resultat av Svinesundskomiteens engasjement i blå næringer. Den har vært ute på høring, og det er store forventninger til at ny havbrukslov skal forenkle etablering og utvikling av havbruk for å øke andelen havsbasert matproduksjon.

Forskjellene mellom Norge og Sverige når det gjelder håndtering av tillatelser og etableringsmuligheter for havbasert matproduksjon, ble tydelig beskrevet på Skagerrakkonferansen i Strömstad i mai 2022. Den daværende landbruksministeren i Sverige, Anna-Caren Sätherberg (S), deltok på konferansen, noe som ga ytterligere drivkraft. Hennes deltakelse førte til at regjeringen samme år satte i gang utredningen «Förenklade förutsättningar för et hållbart vattenbruk» (SOU 2023:74). Utredningen fikk et klart mandat om å lære av Norges tilnærming til håndtering av havbruksrelaterte spørsmål.

Utredningen er gjennomført i kontinuerlig dialog med Svinesundskomiteen. Blant annet deltok en representant for utredningen på Politisk Forum Skagerraks møte i Fredrikstad i november 2022. Sammen med blant annet bransjeorganisasjonen Svensk Vattenbruk och Sjömat har det vært anledinger til verdifull dialog, kunnskapsutveksling og innspill om oppdrettsanleggenes virkelighet, behov og forutsetninger.

– Vi leverte nylig en høringsuttalelse til utredningen. Vi ønsker den velkommen og setter pris på at utrederne har vært åpne for både inspirasjon fra Norge og innspill fra oppdretterne på den svenske vestkysten, sier Lars Nejstgaard som jobber med blå vekst i Svinesundskomiteen og leder Politisk Forum Skagerrak.

Det faktum at utvikling og vekst av de blå næringene i Skagerrak er avhengig av gode rammebetingelser, gjør at denne utredningen er svært viktig for framtiden. Vurderingen er at utredningen vil legge til rette for bedre vilkår for blå vekst og blå bioøkonomi i hele Sverige.

– Vi er generelt sett enige i utredningens vurderinger når det gjelder forenklinger og klargjøringer, men vi vil understreke viktigheten av at berørte myndigheter har nødvendig kunnskap og kompetanse til å vurdere miljøpåvirkningen fra havbruk, forklarer Nejstgaard.

– Det er viktig at saksbehandlere hos myndighetene har riktig kompetanse og at definisjoner og regler blir tydelige for å fjerne tolkninger av regelverk, og at berørte myndigheter samarbeider over grensene, fortsetter han.

Havbruksutredningen er et eksempel på Skagerrakkonferansens betydning som et viktig forum for en kontinuerlig, bred og samforstandsskapende dialog mellom forskning, entreprenører, oppdrettere, politikere og tjenestepersoner. Neste Skagerrakkonferanse er planlagt til 2025.

 

Se flere innlegg

Abonnere
på vårt nyhetsbrev

Fire ganger i året sender vi i Svinesundutvalget ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet deler vi det vi jobber med, informerer om gjennomførte og kommende arrangementer, og deler annen informasjon som kan være av interesse for våre lesere.

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk