Grensemuligheter

Samarbeid gir økte muligheter for vekst

Mulighetene for forretninger og arbeid blir større hvis utvekslingen over grensen lettes. En viktig oppgave for Svinesundskomiteen er derfor å skape møteplasser, identifisere grensehindre og jobbe for at de blir løst.

Norge og Sverige er hverandres viktigste handelspartnere. I 2022 var varehandelen mellom de to landene 468 milliarder SEK. Svinesund er den største grenseovergangen mellom Norge og Sverige. 80% av norsk import og litt over halvparten av norsk eksport passerer Svinesundsbroen. Norges største havn er Göteborgs havn. Næringslivet i Norge og Sverige har ulike styrker og komplementerer hverandre. Det er stor potensiale for innovasjoner, forretningspartnerskap og flere arbeidsplasser.

En viktig del av arbeidet er å påvirke lovgivere og myndigheter for å finne bedre løsninger for de grensehindrene vi har identifisert. Vi sørger også for at grensehindrene blir inkludert i den nordiske Grensehinderdatabasen. Norge er en del av EUs indre marked, men landegrensen er også en ytre grense mot EU når det gjelder toll, noe som medfører utfordringer. En annen faktor som kompliserer grenseoverskridende vekst er implementeringen av EUs lovgivning, ulike regelverk og anvendelse av direktiver.

Covid-19 pandemien

Vårt felles grensesamfunn ble delt i to under pandemien. Det var forbudt å besøke hverandre eller pendle over riksgrensen i lange perioder. Politiet var plassert ved grensen. Dette var en tung belastning for arbeidstakere som ikke fikk lønn og for familier og venner som ikke kunne møtes. Vi jobber for at samfunnet skal lære av pandemien. Prosjektet Integrert Grenseregion har som mål å bygge opp innbyggernes tillit til den åpne grensen igjen.

Kampanje Grensefri kjærlighet

Da grensen åpnet midlertidig i juli 2022, startet Svinesundskomiteen en kampanje for å dokumentere de sterke båndene mellom Sverige og Norge. Nasjonale beslutningstakere må forstå hvor viktig grensefriheten er. Vi ba innbyggerne om å ta bilder sammen med kjære de endelig kunne møte igjen, eller på favorittstedene de kunne besøke. Bildene ble delt på Facebook og Instagram med hashtag #grensefrikjærlighet, #gränsfrikärlek og @svinesundskommittén.

Tvillingbrødrene Pontus og Ola Berglund ble kampanjens frontfigurer. Over 100 000 personer har sett vår film der de forteller at de møttes på Gamla Svinesundsbroen hver lørdag da grensen var stengt.

Men så kunne de endelig krysse grensen og gjøre det de hadde lengtet etter – reise til Mellerud sammen og spise pannekaker på Bloms!

Kampanjen var et samarbeid mellom Grensetjenesten Norge-Sverige, Svinesundskomiteen, MidtSkandia og Foreningen Norden.

Svinesundskomiteen arbeidet under pandemien

Svinesundskomiteen lot ikke pandemien være en hindring for komiteens samarbeid over riksgrensen. For å symbolisere dette møttes arbeidsutvalget på Gamla Svinesundsbroen i september 2020. Da hadde det gått et halvt år siden de hadde møttes fysisk. Se filmen og intervjuet med daværende styreleder Linda Engsmyr.

Køer ved tollstasjoner

Køer som oppstår ved tollstasjonene, ikke minst ved Svinesund, oppleves som et stort problem. Det forstyrrer transportørenes strengt regulerte kjøre- og hviletider, og påvirker trafikkstrømmen negativt. Dette har ført til økte transportpriser, samtidig som det også skaper forsinkelser for privatbilister som havner i køene.

Transportnæringen opplever køene ved tollstasjonene som et stort problem. Lange køer og ventetider ved grensen skaper høyere kostnader for transportørene, noe som igjen fører til høyere transportkostnader for import- og eksportbedrifter og høyere priser for sluttbrukeren. Både sjåfører, tollmyndighetspersonell og speditører ved grensen opplever en forverret arbeidsmiljø. Forsinkelsene forstyrrer også transportørenes strengt regulerte kjøre- og hviletider og påvirker trafikkstrømmen negativt.

Køer kan oppstå ved alle tollstasjoner ved grensen, men siden trafikkstrømmen er størst ved tollstasjonene ved Svinesund, oppleves køene først og fremst der som et grenseproblem, spesielt for trafikken som kommer fra Norge inn i Sverige. Køer dannes både ved speditører ved grensen og ved tollmyndighetene, og ved store trafikkstrømmer dannes det lange fysiske køer på E6. Hindret har vært diskutert i media både regionalt og nasjonalt. Hindret har stor betydning for næringslivet både i Sverige og Norge, og skaper trafikkfare, usikre arbeidsmiljø og kostnader som til slutt faller på forbrukerne.

Svinesundskomiteen og bransjen har startet en samarbeidsgruppe for å komme nærmere en løsning på problemet. I samarbeidsgruppen inngår Statens Vegvesen, Sveriges Åkeriförbund, Norsk Lastebileier-Forbund, Tolletaten, Trafikverket og Tollverket. Gjennom Interreg-prosjektet Integrert grenseregion 2022-25 har Svinesundskomiteen fått muligheten til å forsøke å fremme en løsning slik at den viktige handelen mellom Norge og Sverige kan utvikle seg positivt. Dette er viktig for arbeidsplasser og vekst.

Siden begynnelsen av 2023 har køene inn til Sverige blitt et akutt problem. 2-3 kilometer lange køer blokkerer ofte en av to kjørefelt på E6. Nedenfor er en video som viser problemet. Videoen ble sendt i riksnyhetene våren 2023 på NRK, Västnytt, og Morgon TV på SVT. Svinesundskomiteen har skrevet brev til den svenske og norske regjeringen for å tydeliggjøre de negative konsekvensene av køene for innbyggere, redningstjenesten og næringslivet. Komiteen har arrangert flere studiebesøk for medlemmer av Sveriges riksdag på stedet ved Svinesund med besøk hos Tullverket og Tolletaten.

Svinesundskomiteen og bransjeorganisasjonene foreslo i oktober 2023 i et brev til länsstyrelsen:

  • Avskaffelse av forbudet mot forbikjøring for lastebiler over 3,5 tonn på Svinesundsbroen.
  • Tillatelse for lastebiler med tomme transportrom å kjøre i venstrefil.
  • Eventuell reduksjon av hastigheten over Svinesundsbroen.
  • Forsterket skilting i god tid før Svinesundsbroen for å unngå sene filbytter.
  • Innføring av et tydelig skiltsystem internasjonalt ved EUs ytre grense for å indikere gods som skal deklareres eller ingen varer å klarere.

Norges Lastebileier-Forbund og Sveriges Åkeriföretag er ivrige etter å få fjernet forbudet mot forbikjøring for lastebiler over 3,5 tonn, som gjelder i begge retninger på Svinesundsbroen. Dette forbudet fører til at tomme lastebiler uten varer å klarere hos Tullverket eller Tolletaten, ikke får kjøre i venstrefilen og dermed øker køproblemene. Siden køene bygger seg opp ytterligere på grunn av dette forbudet, tvinges lovlydige sjåfører til å bryte med «kjøre- og hviletidsregler» og utføre farlige filbytter for å unngå sen ankomst. Ifølge Trafikverkets prognoser forventes lastebiltrafikken å øke med 64% mellom 2014 og 2040, noe som gjør situasjonen enda mer presserende. Brevet til länsstyrelsen er den siste aktiviteten fra Svinesundskomiteen for å lette de viktige godstransportene på E6.

Ulike byggebestemmelser i Norden

De nordiske landenes byggeregler og krav til byggeprodukter er forskjellige, noe som kompliserer handelen over grensene og byggevirksomheten til flere nordiske land. Eksempler på forskjeller kan være krav til brannsikkerhet, fuktighet og krav til vann- og avløpssystemer. Bedrifter som ønsker å legge inn anbud i Norge kan ha problemer med å finne ut hvilke regler som gjelder. Noen ganger kreves det også en avgift for å få tilgang til såkalte nasjonale tilpasningsdokumenter.

Det er ulike standarder i Norden når det gjelder målene på for eksempel vinduer og dører. Harmoniserte byggeregler er en prioritert sak innen Nordisk ministerråd.

Her beskrives hva som gøres innen Nordisk ministerråd

Forskjellige byggeregler i de nordiske landene er et hinder som blant annet vanskeliggjør og øker kostnadene ved byggingen.

Her finnes nordiske regler for bygging

Her finnes norske regler for bygging

 

Grenshindringer innen skoglig bioøkonomi løftes frem i EU

Byggebransjen, samt skog og tre, er viktige bransjer i hele EU. Færre hindringer ved forretninger over de nasjonale grensene skaper nye muligheter for små og mellomstore bedrifter i bransjen. Svinesundskomiteen har gjennom AEBR (The Association of European Border Regions) fått tilgang til kompetanse innen grensehindringer som har gjennomført en grundig studie «Perceived border obstacles linked to wood construction» og har kommet med forslag til løsninger.

Studien «Perceived border obstacles linked to wood construction», gjennomført av AEBR, er interessant på flere måter. Resultatene av studien vil bli presentert ved nyttår 2021/2022 i en rapport som illustrerer «Main findings & lessons learned» sammen med anbefalinger til lokale, regionale, nasjonale og europeiske institusjoner. Svinesundskomiteens «case», Perceived border obstacles linked to wood construction, vil også være en av de 7 utvalgte «case» (blant totalt 47) som presenteres i form av historiefortelling.

Ambulanser over grensen

Ambulanser over grensen handler om to typer grensehindre: kompetanse- og bemanningskrav (medikolegalt) og trafikkbestemmelser.

Kompetanse- og bemanningskrav

Dette grensehinderet innebærer at norske ambulanser ikke kan operere i Sverige fordi de mangler krav om autorisert sykepleier i mannskapet, noe Sverige krever.

I Sverige er ambulansene bemannet med sykepleiere. Norske ambulanser er bemannet med paramedics, som ikke likestilles med svenske sykepleiere, til tross for at norske paramedics har lengre utdanning og mer erfaring enn sykepleiere. Dette fører til at paramedics ikke kan søke om svensk autorisasjon.

På den andre siden har norske helsemyndigheter gitt en generell unntak fra kravet om norsk autorisasjon, slik at svensk ambulansepersonell kan operere i Norge. I Västra Götaland gjelder dette cirka 100 utrykninger per år til Viken (Østfold) i Norge.

Trafikkbestemmelser

Når det gjelder trafikkbestemmelsene, krever Norge formelt sett at man skal ha en spesiell behørighet i førerkortet for å kjøre utrykningskjøretøy i landet. Her har de valgt å klargjøre at dette gjelder kun for å kjøre norskregistrerte utrykningskjøretøy. Svenske utøvere har derfor rett til å kjøre svenskregistrerte kjøretøy i Norge, uten den spesielle førerkortbehørigheten.

For tilsvarende situasjon på svensk side gjelder det at norske ambulanser ikke får kjøre utrykning med blålys i Sverige i henhold til Transportstyrelsens trafikkbestemmelser (gjelder også danske og finske ambulanser). Sverige krever at kjøretøyet skal være registrert som utrykningskjøretøy i det svenske kjøretøyregisteret for å få gjøre dette.

Midlertidig import av hest

Norske Tollvesenet krever et depositumsbeløp tilsvarende momsen ved import av hester til Norge. Beløpet refunderes ved utførsel, men det kan ta flere måneder før hesteeieren får tilbake pengene.

Beskrivelse av problemet

Normalt krever norske Tollvesenet et depositumsbeløp tilsvarende momsen ved import av hester til Norge. Beløpet refunderes ved utførsel når eieren/speditøren viser fram dokumenter for import og eksport, samt kvittering for depositumet. Problemet er at saksbehandlingstiden er altfor lang, fra en til flere måneder. Dessuten blir problemet enda større hvis hesten blir brakt inn og ut flere ganger på kort tid. Da kan eieren måtte legge ut for flere depositumsbeløp.

Et annet problem er at hesteeierne ikke vet hvilke dokumenter de må vise fram ved utførsel av hester (utførselsdeklarasjon, helsesertifikat og hestepass for konkurransehester).

Dyreieren oppgir en for lav verdi på hesten for å redusere depositumsavgiften.

Eierne opplever ulik praksis når det gjelder toll og moms i ulike tollregioner. For en hest som har vært i landet for trening, beregnes levekostnadene for hesten som bearbeidingskostnader, noe som skal legges til hestens verdi ved beregning av toll og moms.

Lignende problemer knyttet til depositumsbeløp (private har ingen fradragsrett), fastsettelse av hestens verdi og manglende informasjon finnes ved midlertidig import av hester til Sverige.

Transporter over grensen

Produsenter av tømmer og trevirke har lenge opplevd problemer med tollprosedyren. Bedriftene opplever at tolladministrasjon, eksport- og importdokumenter er kompliserte. Mangelen på informasjon har blitt en grensehindring og har også påvirket køene ved blant annet grensepassasjen i Svinesund.

Løsningen

Dette har Tollvesenet nå løst ved å forbedre kommunikasjonen. Som en smidig løsning er informasjon om hva som gjelder for transporter over grensen samlet på ett sted på deres nettside. For å få gjennomslag hos aktørene blir det også viktig å parallelt kommunisere med bransjeorganisasjonene i begge landene.

Les mer om veitrafikk mellom Sverige og Norge

Du som importerer eller eksporterer varer fra eller til Norge må normalt melde fra om varene ved en bemannet klareringsekspedisjon (tollstasjon).

Det er et stort antall farbare veier over Norge-grensen, men bare ved noen få av disse er det bemannede tollkontorer der varer kan frigjøres. En lastebil uten last trenger ikke å passere en bemannet grenseovergang. Men hvis grensen skal passeres med kommersielle varer, må det gjøres ved en åpen tollklareringsekspedisjon. Over alle andre grenseoverganger er det forbudt å transportere kommersielle varer med mindre man har søkt og fått en såkalt trafikkautorisasjon fra Tollvesenet.

For transporter mellom Sverige og Norge er det en spesiell trafikkautorisasjon som gir transportøren mulighet til å passere over ubemannede grenseoverganger eller ved bemannede klareringsekspedisjoner utenfor ekspedisjonstiden.

Les mer om trafikkautorisasjon og vilkår for transporter mellom Sverige og Norge

Det pågår et arbeid med hvordan man ytterligere kan forbedre håndteringen hos Tollvesenet og Tolletaten.

Prosjekt innen grensemuligheter

integrerad-gransregion

Projekt

Integrert grenseregion

Les mer

arrow-right
karta-bis

Projekt

Bioeconomy Regions in Scandinavia 2020 – 2022

Les mer

arrow-right
gamla-svinesundsbron

Projekt

Ta bort unødige grensehindringer

Les mer

arrow-right

Projekt

Prosjektet Grensemuligheter

Les mer

arrow-right

Projekt

Forstudie om kollektivtrafikk

Les mer

arrow-right

Inlägg inom gränsmöjligheter

lastbilsköerna Svinesund taget mars 2023

Positiv utvikling for lastebilkøene på Svinesund: Forbikjøringsforbudet oppheves

Les mer

arrow-right
F.v. konferansier Susanne Rudenstam fra Sveriges Träbyggnadskansli, Kjell Nilsson, LInn Laupsa, styreleder i Svinesundskomiteen og varaordfører i Halden kommune, David Josefsson, stortingsrepresentant i Civilutskottet, Riksdagen (M), Janet Ågren, kommunestyrerepresentant, Umeå Kommun (S) og nders Ahnlid, direktør i Kommerskollegium. FOTO: Annika Daisly

Felles byggeregler i Norden kan realiseres – det gjelder bare for ministrene å bestemme seg

Les mer

arrow-right
1200 x 600 bild Harmonisering utan txt

Almedalen 26. juni: – Er det mulig å skape et felles nordisk byggmarked?

Les mer

arrow-right

Studietur langs grensen belyste samarbeid innen beredskap og berging

Les mer

arrow-right

Boken er nå utgitt – antologiens forfattere talte under lanseringseventet

Les mer

arrow-right

Boklansering av antologien «Pandemien stengte grensen»

Les mer

arrow-right

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk