Svinesundskommittén skapar mervärde enligt utvärdering

”Svinesundskommitténs arbete skapar olika typer av mervärden för medlemmar och intressenter; kommittén är unikt positionerad i att driva på för att lösa gränshinder, har en förståelse för det politiska systemet på bägge sidor gränsen, och ser gränsen som en resurs för dubbelriktat mervärdesskapande för människor och företag och i förlängningen också för de kommuner och regioner som omgärdar den.” Detta skriver WSP i sin utvärdering av Svinesundskommittén som genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Rapporten beskriver och analyserar Svinesundskommitténs förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens övergripande mål, i ett gränsregionalt sammanhang. Studien bygger på dokumentstudier, en sammanställning och analys av Svinesundskommitténs projektportfölj med särskilt fokus på projekt som Västra Götalandsregionen medfinansierat, och intervjuer med företrädare för Västra Götalandsregionen, Svinesundskommitténs kansli och intressenter på ömse sidor gränsen.

Till utvärderingen