Person i dykutrustning som sitter i vattnet med en back fylld med ostron. i bakgrunden syns en fiskebåt.
  • Blå tillväxt

Svenska vattenbruksutredningen avgörande för framtidens matproduktion i Skagerrak

Sedan 2022 har en vattenbruksutredning pågått i Sverige, på uppdrag av den dåvarande regeringen. Utredningen är ett positivt resultat av Svinesundskommitténs engagemang i blå frågor. Den har nu varit ute på remiss och förväntningarna är stora att en ny vattenbrukslag ska förenkla etablering och utveckling av vattenbruk för att öka andelen havsbaserad odling av livsmedel.

Skillnaderna i Norge och Sverige när det gäller hantering av tillstånd och etableringsmöjligheter av havsbaserade livsmedel beskrevs tydligt på Skagerrakkonferensen i Strömstad i maj 2022. Dåvarande landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) deltog under konferensen, vilket gav vatten på kvarn. Hennes medverkan ledde till att regeringen samma år tillsatte utredningen ”Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk” (SOU 2023:74). Utredningen fick ett tydligt uppdrag att ta del av Norges arbetssätt i hantering av vattenbruksfrågor.

Svinesundskommittén har haft en kontinuerlig dialog med utredningen. Bland annat deltog utredaren på Politiskt Forum Skagerraks möte i Fredrikstad i november 2022. Tillsammans med bland annat branschorganisationen Svensk Vattenbruk och Sjömat har det funnits möjligheter till värdefull dialog, kunskapsutbyte och inspel kring vattenbruksodlares verklighet, behov och förutsättningar.

– Nyligen lämnade vi in ett remissvar på utredningen. Vi välkomnar den och vi gläder oss åt utredarnas lyhördhet i såväl inspiration från Norge som inspel från odlarna på västkusten, berättar Lars Nejstgaard, som jobbar med blå tillväxt på Svinesundskommittén och processleder Politiskt Forum Skagerrak.

Det faktum att utveckling och tillväxt av de blå näringarna i Skagerrak inte blir bättre än de förutsättningar som ges, gör att utredningen är mycket viktig för framtiden. Bedömningen är att utredningen kommer att skapa bättre förutsättningar för en blå tillväxt och blå bioekonomi i hela Sverige.

– Vi delar utredningens bedömningar i stort med förenklingar och klargöranden, men vi vill betona vikten av erforderlig kunskap och kompetens hos berörda myndigheter som har att göra med bedömning av ett vattenbruks miljöpåverkan, förklarar Nejstgaard.

– Det är viktigt att handläggare på myndigheter har rätt kompetens och att definition och regler blir tydliga för att undanröja tolkningar av regelverk och att berörda myndigheter samarbetar över gränserna, fortsätter han.

Vattenbruksutredningen är ett exempel på Skagerrakkonferensens betydelse som ett viktigt forum för en kontinuerlig, bred och samförståndsskapande dialog mellan forskning, entreprenörer, odlare, politiker och tjänstepersoner. Nästa Skagerrakkonferens planeras till 2025.

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök