Hoppa till innehåll

Politiskt Forum Skagerrak

Politiskt Forum Skagerrak

Norsk-svenskt politikersamarbete

Skagerrak påvirkes av lokale, regionale og nasjonale beslutninger i tre land. Et friskt og produktivt Skagerrak er avhengig av at planlegging, utvikling og bruk ses i et helhetlig perspektiv på tvers av forvaltningsgrenser. En rekke prosjekter gjennom de seneste 20 årene har pekt på behovet for et felles forum for regelmessige tverrsektorielle diskusjoner på regionale politisk nivå om bærekraftig utvikling miljømessig, sosialt og økonomisk.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen beslutade under försommaren 2022 att etablera Politiskt Forum Skagerrak. Forumets ledamöter är politiska representanter som utses av varje medlemsorganisation, en ordinarie och en ersättare per organisation. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är observatör och samarbetspartner till forumet.

Arbetet ska bygga på nära samarbete med akademi och forskningsinstitut samt relevant näringsliv, branschorganisationer och företagare.

Det övergripande målet för forumet är ”Et friskt och produktivt Skagerrak som en tydelig resurs for bærekraftig utvikling”. Forumet väljer att starta upp arbetet 2022 med fokus på näringslivsutveckling och vattenbruk.

Forumets uppgifter 

Forumets uppdrag är att vara ett forum för information, dialog, och koordinering om gemensamma utmaningar och möjligheter. Forumet kan utfärda rekommendationer till medlemmarnas respektive andra organisationer.

Exempel på uppgifter:

  • Utbyte av kunnskap om påvirkning og bruk av havrommet och om pågående utvecklingsarbete
  • Politisk påverkan – finna lösningar på frågor identifierade av forskare, planerare, bedrifter og virke for nasjonal og internasjonal politikk for Skagerrak
  • Dialog – förebygga konflikter, ta initiativ till att aktörer möts och öka förutsägbarheten att nyttja marina resurser
  • Resurser till utvecklingsprojekt – stödja aktörers ansökningar till extern finansieringfelles

Sekretariat

Svinesundskommittén kommer utgöra forumets sekretariat. Svinesundskommittén är en av tolv gränskommittéeri Norden, och har Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen som medlemmar, liksom kommuner längs gränsen.

Svinesundskommittén har som ett av sina fokusområden i verksamhetsplanen ”Blå tillväxt” och har under flera år lett processer i gränsregionen kring Blå tillväxt. Den senaste är Interreg-projektet ”Marint Gränsforum Skagerrak”.

Svinesundskommittén leds av en styrelse, som består av ledande politiker, och ett arbetsutskott som styr verksamheten.